Secret Oak - Fraeylemaborg, Slochteren, The Netherlands

Secret Oak

Secret Oak is een initiatief dat de wetenschappelijke superioriteit van de mensheid bevraagt, in acht nemend het onvermogen van de mens om zijn eigen vernietiging tegen te gaan. Binnen de beweging is ruimte voor twijfel en intuïtie, voor sentiment en het onbekende. De aanname dat elke verschijningsvorm een onderdeel is van de natuur, wordt gezien als basisprincipe. De natuur als de basis van alles. De natuur met de Eik als symbool van het leven, een boom die met gemak generaties overleeft, die in staat is om te wachten, in het bezit van de gave van het geduld.

Secret Oak focust op de relatie tussen het verleden, het heden en de toekomst en is geïnteresseerd in de reflectie op het leven op alle mogelijke manieren en binnen alle disciplines. Centraal staat het organiseren en uitwisselen van kennis voor een hernieuwd contact met de natuur.


Adrianus van Eyck

De oprichter van Secret Oak is Adrianus van Eyck.
Hij brengt mensen bijeen met ideeën en interesse in het hogere en het allesomvattende. Het hogere gedefinieerd door het altijd veranderende leven, de realiteit en de omgeving. Het allesomvattende met daarin de noodzaak om te transformeren en opnieuw te definiëren.
Hij nodigt ons uit rond de tweehonderd jaar oude Eik om ervaringen en gedachten uit te wisselen, aangestuurd door de macht en de wijsheid van de oude boom.

Secret Oak

Secret Oak is an initiative questioning the scientific superiority of humanity, considering the inability of man to stop the proces of destructing itself. There is room for doubt and intuition, for sentiment and the unknown.The assumption that every appearance is part of nature, is a basic principle to start from. As nature being the basis of all. Nature with the Oak as the universal sign and symbol of life, a tree being able to overgrow different generations, capable of waiting, possessing the gift of patience.

Secret Oak focuses on the relationship between the past, the present and the future, and takes interest in reflecting on life in all possible ways and disciplines. The central goal is to organize and share knowledge to renew our contact with nature.


Adrianus van Eyck

The founder of Secret Oak is Adrianus van Eyck. He gathers people with ideas and interest in the bigger thing. The bigger thing defined by the ever changing life, reality and surroundings. The comprehensive approach in which people discover the necessity to redefine and to transform.
He invites us to sit down with the two hundred years old Oak tree to share experience and thoughts, powered by the strenght and wisdom of the old tree.

About the ideas of Secret Oak and the proposal for a fysical place for the movement:

Bron Source: www.arjenboerstra.nl