Installatie UFO in kunstmanifestatie North 2004 Shell terrein Amsterdam Noord
Installation UFO in North Art Project Shell Site Amsterdam-Noord

De installatie van Arjen Boerstra bestaat uit een UFO die onder een afdak is geplaatst en twee videofilms. Een tv laat beelden zien van een UFO die aan een helikopter hangt. Onder de UFO staat een tweede tv, hierop worden beelden weergegeven die vanuit de UFO gemaakt zijn tijdens de vlucht.

De beelden zijn gefilmd op zondag 15 juni 2003. Op die dag landde de UFO om 15.20 uur op de hiervoor ingerichte Ruimtewerf aan de Kielsterachterweg bij Hoogezand in de provincie Groningen. Ter voorbereiding had Boerstra op het veld elf landingscirkels aangebracht. De elf graancirkels vormen een figuur die doet denken aan een deel van een sterrenstelsel. De UFO landde met behulp van de helikopter in de middelste cirkel. Vanuit de lucht kon de buitenaardse intelligentie het woord HELP lezen.

De driepersoons UFO, een object van 1,95 m. x 1,55 m. is gemaakt van hout en heeft iets weg van een ton. Boerstra omschrijft zijn UFO als: 'Een volledig contrast met hoe een UFO er volgens de mensen uitziet. Het clichébeeld is toch een enorm metalen, sciencefiction-achtig ding. Het is één grote parodie op de angst voor ruimtemannetjes en UFO's' (bron: Dagblad v/h Noorden d.d. 7 juni 2003).

Het woord HELP dat tussen de cirkels is aangebracht, is een bericht aan iedere buitenaardse intelligentie. Boerstra zegt hierover: 'Tijdens het denkproces ontstond het idee om tussen de graancirkels het woord 'help' te maaien. Het blijft onduidelijk van wie de schreeuw om help komt. Zijn het de buitenaardsen of is het toch de mens? Wat mij betreft de mens. Wij hebben alle hulp nodig. Het slechte milieu en de vele oorlogen zijn tekenen dat we nog lang niet een 'paradijselijke status' hebben bereikt.'(bron Dagblad v/h Noorden d.d. 7 juni 2003).

In het werk van Arjen Boerstra vormen zijn fascinatie voor het landschap, zijn jeugd en het dagelijkse leven vaak de aanleiding voor zijn werk. Drie jaar na zijn studie aan de Minerva-academie in Groningen (1996) reconstrueerde hij de zolderkamer uit zijn ouderlijk huis. Naast een letterlijke reconstructie maakt hij ook zijn jeugdervaringen aan anderen zichtbaar met titels als 'Jongenskameren' en 'mijn eerste treinreis was op mijn 18e'.
Het publiek is vaak geen toeschouwer, maar deelt mee en ervaart. In het graanveld kon de bezoeker door de graancirkels wandelen en de UFO bekijken en bevoelen. In andere projecten kan de toeschouwer ervaringen delen doordat de activiteiten geregistreerd werden door een videocamera. In het project 'de jonge onderzoeker' (2003) kruipt Boerstra in de huid van de jongen die kampeert in de 'bush' en met jeugdige nieuwsgierigheid zijn omgeving verkent. Alle activiteiten worden vastgelegd door een camera die op een hoogwerker is geplaatst of door een camera die het water filmt. Liesbeth Grotenhuis schrijft hierover: 'In de lucht zwevende camera's registreren zijn activiteiten: fietsen, varen, wonen. Alles vastgelegd door de camera, maar niet meer alleen afstandelijk vanuit de hoogte, we kunnen ons met de hoofdpersoon uit het spannende jongensboek identificeren. We ontdekken mee over de schouder van de jongen, dwars door de glazen bodem in de boot ontvouwt zich de wereld van onder de waterspiegel'. (Liesbeth Grotenhuis uit de catalogus 'De Hof van Heden').

Marianne Maasland

 

The installation by Arjen Boerstra's comprises a UFO sheltered by a lean-to, and two video films. A TV shows footage of a UFO dangling from a helicopter. A second TV beneath the UFO screens images taken from the UFO during the flight.

The footage was filmed on Sunday 15 June 2003. This was the day that the UFO landed, at 15.20, on the Space Dock, specially laid for it on the Kielsterachterweg at Hoogezand in the province of Groningen. As preparation, Boerstra had created eleven landing circles - crop circles in the formation of what could be a star system. With the aid of a helicopter, the UFO landed in the middle circle. From the air, the word HELP was visible to extra-terrestrial intelligence.

The three-person UFO, a wooden object measuring 1.95 by 1.55, somewhat resembles a barrel. Boerstra describes his UFO as: 'A total contrast with what people imagine a UFO looks like. The stereotype image is a huge metal, sci-fi thing. This is a huge parody of the fear of aliens and UFOs' (source: Dagblad v/h Noorden 7 June 2003).

The word HELP that cut a swathe between the circles is a message to every extra-terrestrial. Boerstra says: 'While thinking about the project, I came up with the idea of mowing the word 'help' between the crop circles. But who is calling for help? The aliens or the humans? I think it's us. We all need help. Environmental pollution and a war-torn planet prove that we're far from reaching a 'paradise state' (source: Dagblad v/h Noorden 7 June 2003).

In Arjen Boerstra's work, a fascination for landscape, his childhood and everyday life are recurrent themes. Three years after graduating from Minerva art school in Groningen (1996), he reconstructed the attic room of his parents' house. Besides literally rebuilding things, he also clearly communicated his childhood experiences with titles like 'Boy's Room' and 'I went on my first train journey when I was 18'. When it comes to his audience, Boerstra often has them participate in and experience the work. In the corn field, visitors wandered through the crop circles, seeing and feeling the UFO. In other projects, viewers can share in experiences as the activities are registered by a video camera. In the film project 'The Young Explorer', (2003) Boerstra takes on the role of a boy camping out in the bush exploring his surroundings with youthful curiosity. Every activity is recorded by a camera fixed to a hydraulic arm or a camera filming the water. About this project Liesbeth Grotenhuis writes: 'Cameras suspended in the air register his activities: biking, sailing, his day-to-day existence. Everything is filmed by the camera but not just from a distance, from on high - we are able to identify with the protagonist who has stepped straight out of a boys' adventure novel. We discover the world along with him; the under-water realm reveals itself through the glass window in the bottom of the boat '. (Liesbeth Grotenhuis from the catalogue 'De Hof van Heden').

Marianne Maasland

http://www.northamsterdam.com/

 

Bron Source: www.arjenboerstra.nl